top of page
Untitled-2-03.png

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”), Kişisel Sağlık Verileri Hakkında YönetmelikAydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ ve ilgili mevzuata uygun bir biçimde veri sorumlusu sıfatıyla MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. başta olmak üzere diğer tüm bağlı iştirakleri, bünyesindeki diğer şirketler ve hastaneler (“MLPCARE”) tarafından hazırlanmıştır.

MLPCARE bünyesindeki tüm şirketlerin, bağlı iştiraklerin listesin ulaşmak için tıklayınız. Hastanelerin ve işbirliği içerisinde olduğumuz hastanelerin tam listesi için tıklayınız.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ NASIL İŞLENMEKTEDİR?

I. HASTA KAYIT

MLPCARE bünyesindeki herhangi bir hastanemize misafir olarak giriş yaptığınızda aşağıdaki verileriniz Hastane Bilgi Yönetim Sistemine (“HBYS”) kayıt olmanız amacıyla misafir hizmetleri personelimiz tarafından “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir:

 • İsim Soyisim

 • T.C. Kimlik Numarası

 • Türk vatandaşı olmayanlar için pasaport numarası veya geçici T.C. Kimlik Numarası

 • Adres

 • Cep Telefonu

 • E-posta Adresi

 • Doğum Yeri ve Tarihi

 • Medeni Hal

 • Cinsiyet bilgisi

 • Özel sağlık sigortası veya Sosyal Güvenlik Kurumu verileri

 • Kimlik Kartı Taraması

 • Randevu bilgisi

Bu işlemler neticesinde tüm misafirlerimize birer “Hasta Numarası” ve “Protokol Numarası” atanmaktadır.

Tüm bu verilerin işlendiği HBYS üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumuna (“SGK”) ait Medula sistemine anlık olarak aktarım yapılmaktadır.

 

Ayrıca hasta kayıt işlemi esnasında misafirlerimizin HBYS kaydının sistem üzerinde tamamlanabilmesi ve aydınlatma metninin içeriğine istedikleri an ulaşabilmeleri adına hasta kayıt işlemi yaptıran ilgili kişi alıcılara SMS gönderilir. Gönderilen SMS içeriğinde KVKK ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (“ETK”) kapsamında onay vermek isteyen misafirlerimiz için ayrı ayrı 2 adet tek kullanımlık onay kodu yer almaktadır. Onay kodlarının misafirlerimiz tarafından hasta kayıt işlemini gerçekleştiren misafir hizmetleri personelimize geri bildirimi halinde, KVKK ve ETK için gerekli açık rıza ve onayların verildiğine dair ilgili kişi alıcıya ait HBYS üzerinde kayıt oluşturulur. Verilen açık rıza ve onaylar, reddetme hakkı kullanılarak geri alınıncaya kadar geçerli olacaktır.

II. SAĞLIK HİZMETİ

Kayıt işlemi tamamlanan misafirlerimizin aşağıdaki verileri talep ettikleri sağlık hizmetin sunulması sırasında ve bu hizmetin doğası gereğince, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan sağlık personeli ve hekimlerimiz tarafından “tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi” hukuki sebebi başta olmak üzere 2219 sayılı Hususi Hastaneler Kanunu ile 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nda açıkça öngörülen haller ile 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Sağlık Uygulama Tebliği ve Hasta Hakları Yönetmeliği ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na dayanarak işlenecek ve HBYS’ye kaydedilecektir:

 • Sağlık Verileri (Tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetleri sonucu elde edilen ve bunlarla sınırlı olmamak üzere)

Tüm bu veriler T.C. Sağlık Bakanlığına (“Bakanlık”) bağlı E-Nabız sistemine anlık olarak aktarılmaktadır.

III. HASTA ÇIKIŞ

Misafirlerimizin tıbbi hizmetleri tamamlandıktan sonra ilgili sigortalılık durumuna göre misafirlerimizden tıbbi hizmet bedelinin alınması ve fatura düzenlenmesi amacıyla ve “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak aşağıdaki verileri işlenmektedir:

 • İsim Soyisim

 • Banka Hesap Bilgileri

 • Kredi Kartı Numarası

 • Fatura Bilgileri

 

IV. DİĞER HİZMETLER

 1. ÇAĞRI MERKEZİ VE SANTRAL

MLPCARE çağrı merkezlerini ve MLPCARE bünyesindeki hastanelerden birinin santralini aradığınızda randevu taleplerinizin oluşturulması, bilgi taleplerinizin cevaplanması ve/veya herhangi bir başka talebinizin alınması amacıyla hasta odaları da dahil olmak üzere aşağıdaki kişisel verileriniz “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlenir:

 • İsim Soyisim

 • Telefon Numarası

 • T.C. Kimlik Numarası

 • E-posta Adresi

 • Randevu Bilgisi

 • Telefon Görüşmesi Ses Kaydı

 • Şikayetler

  2. HASTA HAKLARI MERKEZİ

MLPCARE bünyesindeki hastanelerimizin herhangi birinde misafirimiz olarak Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamındaki haklarınızdan herhangi birini kullanmak isterseniz aşağıdaki kişisel verileriniz, ilgili birimimiz tarafından talep ve şikayetlerinizin sonuçlandırması amacıyla “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlenecektir:

 • İsim Soyisim

 • Telefon Numarası

 • T.C. Kimlik Numarası

 • E-posta Adresi

 • Talep İçeriği

 • Tıbbi bilgiler

​  3. MİSAFİR MEMNUNİYETİ

Hasta çıkış işlemleri sonrasında ve sadece ilgili kişinin KVKK ve ETK kapsamında onayı bulunması halinde, sunulan sağlık hizmetlerini kalitesinin arttırılması ve misafir deneyiminin ölçülmesi müşteri memnuniyeti anketi, link halinde misafirlerimizin HBYS kaydına esas cep telefonu numaralarına SMS yoluyla iletilir. Bu anket linki açıldığında çıkan misafir memnuniyeti anketinde memnuniyeti ölçmek adına sorular bulunmaktadır. Burada verilen yanıtlar HBYS üzerindeki kayıtla eşleştiğinde MLPCARE misafir deneyimi birimine otomatik olarak aktarılır, birim sadece KVKK ve ETK kapsamında onayları bulunan misafirlerimizi geri arayarak iletişime geçilir. Bu sürecin haricinde, hastanın, kurum web siteleri üzerinden, çeşitli sosyal mecralardan, ya da şikayet web sitelerinden şikayet kaydı açması durumunda, şikayetin çözümlenebilmesi ya da cevap verilebilmesi için iletişime geçilir.

  4. HASTANE KAPALI DEVRE (CCTV)  KAMERA SİSTEMİ VE AMELİYATHANE VR KAMERA SİSTEMİ

MLPCARE bünyesindeki tüm hastanelerde kapalı devre kamera sistemi ile izleme ve kayıt yapılmaktadır. Bu süreçte hastaneleri ziyaret eden tüm ziyaretçilerimizin fiziksel mekân güvenliği ile görsel ve işitsel kayıtları veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini ile ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amacıyla “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak otomatik olarak işlenecektir.

Ayrıca, MLPCARE bünyesindeki hastanelerde bulunan ameliyathaneler içerisinde gerçekleştirilen ameliyatlara ilişkin görüntü kayıtları sağlık çalışanlarının güvenliğinin sağlanması amacıyla Bakanlık tarafından yayınlanmış 14.05.2012 tarih ve 2012/23 sayılı Genelge kapsamında “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlenecektir.

​  5. OTOPARK VE VALE HİZMETLERİ

MLPCARE bünyesindeki bazı hastanelerimizde otopark ve vale hizmetleri bulunmaktadır. Hastanelerimizi otomobil ile ziyaret eden ziyaretçilerimizin bu hizmetlerden yararlanmak istemesi halinde araç marka/model ve araç plakası verileri veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini ile ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amacıyla “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlenecektir.

​  6. İNTERNET SİTELERİ VE MOBİL UYGULAMALAR

MLPCARE bünyesindeki bağlı iştirakler ve hastaneler için ziyarete açık olan internet sitelerinin bazılarında e-randevu alınması imkânı bulunmaktadır. Bu internet siteleri üzerinden e-randevu alabilmek için ilk adımda ilgili kişinin T.C. Kimlik numarası sayfa üzerindeki uygun yere girilir. Girilen T.C. Kimlik numarası üzerinden SGK’nın Medula sisteminden hasta bilgisi alınır ve maskelenmiş bir şekilde bir sonraki sayfada gösterilir. İkinci adımdaki sayfada kayıt işleminin tamamlanabilmesi için gerekli olan GSM numarası uygun yere eklenir. Son adımda ise hastane, tıbbi birim ve hekim seçilerek e-randevu işlemi tamamlanarak tek seferlik bir randevu numarası alınır.

Alınan e-randevunun iptal edilmek istenmesi halinde ise T.C. Kimlik numarası, hastane seçimi ve randevu numarası ilgili alanlara girilerek randevu iptal işlemi tamamlanır.

İnternet sitesinde yer alan e-sonuç hizmetinden yararlanmak isteyen ilgili kişiler hastane seçimi ve T.C. Kimlik numarası verilerini gerekli alanlara girerek ilgili hastanede yaptırılan tahlil ve görüntüleme sonuçlarına erişebilirler. Ancak burada çıkan sonuçlarda hastaya ilişkin tüm kimlik ve iletişim verileri maskelenmiş şekilde gösterilmektedir.

İlgili kişiler internet sitelerinden görüntülü görüşme randevusu da alabilirler. Randevu alma süreci e-randevu ile aynı olup, görüntülü görüşme randevusunun gerçekleşmesi sırasında görsel ve işitsel verileriniz, görüntülü danışmanlık hizmetinin uçtan uca şifrelenmiş şekilde platform hizmeti sunma teknik altyapısına sahip yurtiçi ve/veya yurtdışındaki veri işleyen hizmet sağlayıcılar vasıtasıyla, sadece ilgili kişilerin açık rızasının alınması suretiyle işlenmektedir.

İnternet sitelerinde “sizi dinliyoruz” başlıklı misafir talep ve şikayetlerinin alındığı sayfada T.C. Kimlik numaranız, isim soyisminiz, telefon numaranız, ilgili hastane ve içeriği sizin tarafınızdan belirlenecek mesajınız ile şikâyet, öneri ve teşekkürlerinizi MLPCARE’a iletebilirsiniz. Bu verileriniz hasta hakları merkezi ve misafir memnuniyeti süreçlerinde hasta memnuniyetine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla açık rızanıza dayanılarak işlenecektir.

İnternet sitemiz üzerinden check up hizmetine yönelik “Bilgi ve Rezervasyon” bölümünü doldurmanız suretiyle isim, soyisim, telefon numarası ve hastane seçimi kişisel verileriniz tarafınızla tekrar iletişime geçme faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanarak işlenecektir.

Ayrıca internet sitemiz üzerinden “e-geçmiş olsun” hizmetini kullanarak seçeceğiniz kuruma bağış yapmanız halinde bağış sahibinin ismi ve soyisimi, hasta ismi ve soyismi, hizmet alınan hastane ve oda numarası, iletmek istenen mesaj ve bağış dekontu üzerinde yer alan verileriniz (banka, hesap numarası, bağış tutarı gibi) bağış süreçlerinin yürütülmesi amacıyla açık rızanıza dayalı olarak işlenecek ve yine amaç ve hukuki sebebe dayanarak bağış yaptığınız vakıflara aktarılacaktır. Bağış işlemini gerçekleştirmeniz, bu faaliyete açık rıza göstermeniz olarak değerlendirilmektedir.

MLPCARE bünyesindeki tüm hastanelerin internet sitelerine ilişkin tam liste ve çerez politikası için tıklayınız.

Mobil uygulamalarımızı akıllı telefonunuza indirdiğinizde, TCKN ve telefon numarası verilerinizi girmeniz sonucunda telefonunuza doğrulama kodu içeren bir SMS gönderilir. İletilen SMS kodu sistemlerimizde kayıtlı kişisel telefon numaranıza gönderilmekte olup üçüncü kişilerle paylaşılmamalıdır. Bu kodu gerekli alana girmenizin ardından hesabınıza erişim sağlarsınız.

Hesabınız üzerinden geçmiş ve gelecek randevularınıza ilişkin verilere, e-reçetelere ve hatırlatmalara erişebilir, fiziki randevu veya görüntülü görüşme randevusu alabilir, şikayet ve öneri sunabilir, geçmiş sağlık kayıtlarınızı görüntüleyebilirsiniz ve dilerseniz ilgili hekim tarafından incelenmek üzere başka hastanelerden almış olduğunuz tahlil ve tetkik sonuçlarınızı ekleyebilirsiniz. Onay vermeniz halinde konum bilgilerinizi paylaşarak yakınınızdaki eczane veya Medical Park hastanelerini görüntülemek gibi sunmuş olduğumuz çeşitli hizmetlerden yararlanabilirsiniz. İlaveten uygulama üzerinden onayınıza istinaden kredi kartı bilgilerinizi girmeniz halinde almış olduğunuz hizmete yönelik ödeme yapabilirsiniz. Onay vermeniz halinde, telefonunuzun ilgili sağlık uygulamasından çekilecek adım sayısı, ağırlık, nabız, ekg ve boy ölçüsü verileriniz uygulama üzerinden takip edebilirsiniz.  Bu süreçlerde bizlere sağlamış olduğunuz kişisel verileriniz hizmet sunumu süreçlerinin yürütülmesi, hasta memnuniyetinin artırılması amaçlarıyla “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanarak tamamen otomatik yollarla işlenecektir.

Bunlara ek olarak, mobil uygulamamız üzerinden check up hizmeti satın almanız halinde isim, soy isim, telefon numarası ve hastane seçimi kişisel verileriniz kaydedilecek ve hizmetin sunulması amacıyla ilgili hasta ile sürecin organizasyonunun sağlanmasına yönelik olarak “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanarak işlenecektir.

Uygulama içerisinde ödeme yapmak amacı ile kredi kartınızı eklemeniz halinde, kredi kartı bilginiz bu konuda hizmet aldığımız lisanslı ödeme hizmeti sağlayıcı tarafından, ödemenin alınması amacıyla ve sözleşmenin ifası hukuki dayanağı ile işlenecektir. Kredi kartı bilgileriniz kesinlikle MLPCARE tarafından kaydedilmeyecek ve görülmeyecektir.

Yukarıda belirtilenlere ek olarak uygulama içerisinde zorunlu olmayan kısımlara ekleyeceğiniz bilgileriniz sizlere daha iyi hizmet sunma amacıyla bu konuda açık rızanızın bulunduğu varsayılarak tarafımızca işlenecektir.

  7. BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİ

Sadece KVKK ve İletişim onayı vermiş olan misafirlerimiz ile ve Özel Hastaneler Yönetmeliği gereğince sadece bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri ile sınırlı olmak üzere SMS, e-posta vb. ticari elektronik iletiler şeklinde sağlığı koruyucu ve geliştirici nitelikteki bilgilendirme ve tanıtımlar yapılmaktadır. Alıcılar, iletileri almak istemedikleri durumda ileti içeriğindeki reddetme haklarını kullanabilirler. Onay, reddetme hakkı kullanılıncaya kadar geçerlidir.

Bazı misafirlerimizin ise fotoğraf ve/veya video gibi görsel ve işitsel kayıtları MLPCARE bünyesindeki hastanelerin tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla sadece ilgili kişilerin açık rızasının alınması suretiyle işlenmektedir. İlgili kişiler bu konuda verdikleri açık rızalarını diledikleri zaman geri alabilirler.

  8. KAMERA VE SES KAYDI AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla (“Hastane”) tarafından hazırlanmıştır.

Hastane tarafından, güvenlik kamerası ve ses kayıtlarının alınması suretiyle toplanan fiziksel mekân güvenliği kategorisindeki kişisel veriler, şirkete ait alanların fiziksel mekan güvenliğinin temini ve sağlık mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla; “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaati için veri işlemenin mecburi olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak tamamen otomatik yollarla işlenmektedir. Söz konusu veriler hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla gerekli hallerde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilir.

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre Hastane’ye iletebilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ NASIL AKTARILMAKTADIR?

  1. SAĞLIK HİZMETİ

Yukarıda sayılan kişisel verileriniz Bakanlık, İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri, Halk Sağlığı Merkezleri ve Bakanlığa bağlı sair birimler başta olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yetkili makamlar tarafından görevlendirilen kişiler tarafından ya da kurulan Medula, E-Nabız ve benzeri otomatik sistemler kapsamında yetkili kurum ve kuruluşlara bildirim ve/veya raporlama yükümlülüğümüz kapsamında, tıbbi teşhis ve tedavi için iş birliği içerisinde olduğumuz yurtiçi ve yurtdışındaki laboratuvarlar, ambulans, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumlara, tüm hastanelerimiz tarafından kullanılan ortak HBYS üzerinden bağlı ortaklıklarımız ve/veya iştiraklerimiz ve/veya grup şirketlerimize, SGK tabiiyetindeki hastalar için SGK’ya, özel sigortanızı kullanmanız halinde üyesi olduğunuz sigorta şirketinize, faturalandırmanızın çalıştığınız kuruma yapılacak olması durumunda kurumunuza, sevk edilmeniz gerektiğinde ilgili sağlık kuruluşuna, yurtdışında bulunan bir hekimden ikinci görüş talep etmeniz halinde yurtdışındaki ilgili sağlık kuruluşuna ve yetki vermiş olduğunuz kanuni temsilcilere sağlık hizmetlerinin sunulması amacıyla “kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi” hukuki sebebine dayanarak aktarılacaktır.

  2. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEN ALINAN HİZMETLER

Taşeronlarımız, iş ortaklarımız, çalışmakta olduğumuz avukatlar, danışmanlar, denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız, yetki verdiğimiz kanuni temsilciler ve üçüncü kişilere, faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, yurt içi/yurt dışı kuruluşlar ve diğer üçüncü kişiler ve kanuni temsilcileri ile sadece alınan hizmet ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak ve hizmet süresince KVKK’nın gereği olan tüm teknik ve idari tedbirleri alacaklarına dair taahhütnamelerin alınması ön koşuluyla aktarılacaktır.

3. TAMAMLAYICI SİGORTA HİZMETİ

MLPCARE bünyesindeki hastanelerde SGK kapsamında bulunan misafirlere sunulan özel sağlık hizmetleri ile ilgili olarak ve bu kapsamında, tamamlayıcı sağlık sigortasından yararlanma amacıyla buna ilişkin alınan sözlü rızalarına dayanarak, ilgili kişiye ait isim soyisim ve cep telefonu numarası bilgisi tıbbi teşhis ve tedavinin sunulması için işlenmiş tüm kişisel sağlık verileri sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaç ve hukuki sebebine dayanarak, iş birliği sözleşmesi yapılmış danışman ve sigorta brokerlik şirketine aktarılır. Aktarım sonrası süreç ilgili danışman ve sigorta brokerlik şirketi tarafından bizzat yürütülmektedir.

  4. ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETİ

MLPCARE tarafından üçüncü kişilerden veri işleyen hizmet sağlayıcısı sıfatıyla çağrı merkezi, ses trafiği hizmeti alınmaktadır. Bu hizmetin sunulması öncesinde, sadece KVKK ve ETK kapsamında onay (açık rıza) vermiş olan misafirlerimize ait iletişim bilgileri ile sınırlı olmak üzere, ilgili çağrı merkezinin erişimine imkân tanınmaktadır.

  5. İŞBİRLİĞİ İÇERİSİNDE OLDUĞUMUZ EĞİTİM/ÖĞRETİM KURUMLARI

MLPCARE ile işbirliği içinde olan eğitim/öğretim kurumlarına eğitim ve araştırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve “kişisel verileriniz kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi” hukuki sebebine dayanarak kişisel verileriniz aktarılmaktadır.

MLPCARE ile iş birliği içinde bulunan eğitim/öğretim kurumlarının tam listesi için tıklayınız

 

İLGİLİ KİŞİ OLARAK HAKLARINIZ NELERDİR?

KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11’inci maddesi kapsamındaki;

1-Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

2-Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3-Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4-Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5-Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

6-Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

7-Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

8-İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

9-Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Başvurularınızı, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun olarak “KVKK Erişim / Bilgi Talep Formu” üzerinden MLPCARE’e iletebilirsiniz.

Bu aydınlatma metni 20/11/2020 tarihinde güncellenmiş olup, MLPCARE tarafından internet siteleri ve diğer sair yöntemlerle ilgili kişilerin erişimine sunulmuştur ve kısmen veya tamamen yenilenmesi halinde yürürlük tarihi güncellenerek, yenilenmiş metin yine aynı yöntemlerle yayınlanacaktır.

© 2023 by MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.

Flatofis Haliç, Defterdar, Otakçılar Caddesi No:78, 34050 Eyüp/İstanbul

Google Play indirin.png
App store dan indirin - siyah eski_edite
bottom of page